>
V
VI
VII
VIII
IX
Sijtze Oeges
*±1750
X
Tetje Geales
Geale Koonstra
*01-01-1778 Cornjum
†08-12-1849 Akkerwoude
X
Berend Gerrits
X
Grietje Tjepkes
Janke Toonstra
*1781 Akkerwoude
†21-08-1842 Akkerwoude
Sijtze Koonstra
*01-10-1803 Akkerwoude
†09-06-1842 Akkerwoude
X 15-04-1826 Dantumadeel
Tijs Klazes
X
Wijtske Aans
Aant Woudsma
*04-10-1768 Akkerwoude
†04-11-1819 Rinsumageest
X
Gaatske Harmens
Wijtske Woudsma
*01-02-1801 Rinsumageest
Aant Koonstra
*02-09-1833 Akkerwoude
†20-09-1914
X 14-05-1859
Gosse Pieters
X
Akke Eeltjes
Pieter Gosma
*1753 Oenkerk
†10-08-1818 Oenkerk
X 15-05-1785
Arjen Hendriks
Pietje Keizer
*12-04-1761 Vrouwen Parochie
†20-12-1824 Oenkerk
Arjen Gosma
*04-10-1797 Oenkerk
†07-05-1859 Akkerwoude
X 30-03-1823 Dantumadeel
Rinze Jans
X
IJtje Jans
Auke Westra
*1770 Akkerwoude
†28-09-1847 Akkerwoude
X 15-02-1801
Ykke Minnes
X
Rinske Oeges
Akke Minnema
*1778 Akkerwoude
†20-11-1826 Akkerwoude
Hiltje Westra
*26-05-1801 Akkerwoude
†19-03-1847 Akkerwoude
Ytje Gosma
*03-01-1836 Akkerwoude
Wijtze Koonstra
*28-04-1864 Broek onder Akkerwoude
†17-04-1949 Broek onder Akkerwoude
24 ♂
Wijtze Koonstra
leeftijd: 84 jaar
*28-04-1864 Broek onder Akkerwoude
17-04-1949 Broek onder Akkerwoude
huwelijk 15-05-1896 in Oostdongeradeel met
Freerkje Wouda
leeftijd: 79 jaar
*15-05-1870 Engwierum
03-08-1949 Broek onder Akkerwoude
48 ♂
Aant Koonstra
leeftijd: 81 jaar
*02-09-1833 Akkerwoude
20-09-1914
huwelijk 14-05-1859 met
Ytje Gosma
leeftijd:
*03-01-1836 Akkerwoude
96 ♂
Sijtze Koonstra
leeftijd: 38 jaar
*01-10-1803 Akkerwoude
09-06-1842 Akkerwoude
huwelijk 15-04-1826 in Dantumadeel met
Wijtske Woudsma
leeftijd:
*01-02-1801 Rinsumageest
192 ♂
Geale Koonstra
leeftijd: 71 jaar
*01-01-1778 Cornjum
~15-01-1778
08-12-1849 Akkerwoude
huwelijk met
Janke Toonstra
leeftijd: 60 of 61 jaar
*1781 Akkerwoude
21-08-1842 Akkerwoude
384 ♂
Sijtze Oeges
leeftijd:
*±1750
huwelijk met
Tetje Geales
385 ♀
Tetje Geales
huwelijk met
Sijtze Oeges
leeftijd:
*±1750
193 ♀
Janke Toonstra
leeftijd: 60 of 61 jaar
*1781 Akkerwoude
21-08-1842 Akkerwoude
huwelijk met
Geale Koonstra
leeftijd: 71 jaar
*01-01-1778 Cornjum
~15-01-1778
08-12-1849 Akkerwoude
386 ♂
Berend Gerrits
huwelijk met
Grietje Tjepkes
387 ♀
Grietje Tjepkes
huwelijk met
Berend Gerrits
97 ♀
Wijtske Woudsma
leeftijd:
*01-02-1801 Rinsumageest
huwelijk 15-04-1826 in Dantumadeel met
Sijtze Koonstra
leeftijd: 38 jaar
*01-10-1803 Akkerwoude
09-06-1842 Akkerwoude
194 ♂
Aant Woudsma
leeftijd: 51 jaar
*04-10-1768 Akkerwoude
04-11-1819 Rinsumageest
huwelijk met
Gaatske Harmens
388 ♂
Tijs Klazes
huwelijk met
Wijtske Aans
389 ♀
Wijtske Aans
huwelijk met
Tijs Klazes
195 ♀
Gaatske Harmens
huwelijk met
Aant Woudsma
leeftijd: 51 jaar
*04-10-1768 Akkerwoude
04-11-1819 Rinsumageest
49 ♀
Ytje Gosma
leeftijd:
*03-01-1836 Akkerwoude
huwelijk 14-05-1859 met
Aant Koonstra
leeftijd: 81 jaar
*02-09-1833 Akkerwoude
20-09-1914
98 ♂
Arjen Gosma
leeftijd: 61 jaar
*04-10-1797 Oenkerk
07-05-1859 Akkerwoude
huwelijk 30-03-1823 in Dantumadeel met
Hiltje Westra
leeftijd: 45 jaar
*26-05-1801 Akkerwoude
19-03-1847 Akkerwoude
196 ♂
Pieter Gosma
leeftijd: 64 of 65 jaar
*1753 Oenkerk
10-08-1818 Oenkerk
huwelijk 15-05-1785 met
Pietje Keizer
leeftijd: 63 jaar
*12-04-1761 Vrouwen Parochie
20-12-1824 Oenkerk
392 ♂
Gosse Pieters
huwelijk met
Akke Eeltjes
393 ♀
Akke Eeltjes
huwelijk met
Gosse Pieters
197 ♀
Pietje Keizer
leeftijd: 63 jaar
*12-04-1761 Vrouwen Parochie
20-12-1824 Oenkerk
huwelijk 15-05-1785 met
Pieter Gosma
leeftijd: 64 of 65 jaar
*1753 Oenkerk
10-08-1818 Oenkerk
394 ♂
Arjen Hendriks
99 ♀
Hiltje Westra
leeftijd: 45 jaar
*26-05-1801 Akkerwoude
19-03-1847 Akkerwoude
huwelijk 30-03-1823 in Dantumadeel met
Arjen Gosma
leeftijd: 61 jaar
*04-10-1797 Oenkerk
07-05-1859 Akkerwoude
198 ♂
Auke Westra
leeftijd: 76 of 77 jaar
*1770 Akkerwoude
28-09-1847 Akkerwoude
huwelijk 15-02-1801 met
Akke Minnema
leeftijd: 47 of 48 jaar
*1778 Akkerwoude
20-11-1826 Akkerwoude
396 ♂
Rinze Jans
huwelijk met
IJtje Jans
397 ♀
IJtje Jans
huwelijk met
Rinze Jans
199 ♀
Akke Minnema
leeftijd: 47 of 48 jaar
*1778 Akkerwoude
20-11-1826 Akkerwoude
huwelijk 15-02-1801 met
Auke Westra
leeftijd: 76 of 77 jaar
*1770 Akkerwoude
28-09-1847 Akkerwoude
398 ♂
Ykke Minnes
huwelijk met
Rinske Oeges
399 ♀
Rinske Oeges
huwelijk met
Ykke Minnes