Parenteel van Jetze Jacobs

I Jetze Jacobs is geboren in 1685 [bron: Genealogie T. v/d Ley].
Notitie bij Jetze: Bron: Quotisatiekohieren 1749
Jetse Jaconbs, Oudwoude. Welgestelde boer. Gezin volw: 5 en kind:. Aanslag 70-0-0.

Jetse woonde aan de Wouddijk / bij de Lune. Alle kinderen zijn in Kollum gedoopt.
Jetze trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1712 met Attie Durks, 21 of 22 jaar oud. Attie is geboren in 1690 [bron: Genealogie T. v/d Ley (ABT 1690)], dochter van Dirk Arends. Zij is gedoopt op 04-02-1703 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Attie: Bron: tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1703
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811, DTB: 449
Dopeling: Attie
Gedoopt op 4 februari 1703 in Kollum
Dochter van Dirk Arends en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : AATJE
Vader : DIRK ARENDS
Beroepen:
Landbouwer
vanaf 1788     Huisman onder Oudwoude
Kinderen van Jetze en Attie:
1 Sijtske Jetzes, geboren in 1713 in Kollum. Zij is gedoopt op 10-09-1713 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Sijtske: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1713
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Sytske
Gedoopt op 10 september 1713 in Kollum
Kind van Jetse Jakobs en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SIETSE of SIETSKE
Vader : JETSE JAKOBS
Sijtske is overleden in 1719 in Kollum, 5 of 6 jaar oud.
2 Sijtske Jetzes, geboren in 1719 in Kollum. Zij is gedoopt op 12-03-1719 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Sijtske: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1719
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Sytske
Gedoopt op 12 maart 1719 in Kollum
Kind van Jetse Jakobs en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SIETSE of SIETSKE
Vader : JETSE JAKOBS
3 Jacob Jetzes, geboren in 1720 in Kollum. Hij is gedoopt op 29-09-1720 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1720
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811, DTB: 449
Dopeling: Jakob
Gedoopt op 29 september 1720 in Kollum
Kind van Jetse Jakobs en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JAKOB of JAKOBJE
Vader : JETSE JAKOBS
4 Durk Jetzes, geboren in 1722 in Oudwoude. Volgt II-a.
5 Jacob Jetzes, geboren in 1724 in Kollum. Hij is gedoopt op 13-08-1724.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1724
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Jakob
Gedoopt op 13 augustus 1724 in Kollum
Kind van Jetse Jakobs en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JAKOB of JAKOBJE
Vader : JETSE JAKOBS
6 Sijtze Jetzes, geboren op 01-01-1727 in Oudwoude. Volgt II-b.
7 Johannes Jetzes, geboren in 1729 in Kollum. Hij is gedoopt op 29-05-1729 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1729
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811, DTB: 449
Dopeling: Johannes
Gedoopt op 29 mei 1729 in Kollum
Kind van Jetse Jakobs en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JOHANNES of JOHANNA
Vader : JETSE JAKOBS
II-a Durk Jetzes is geboren in 1722 in Oudwoude [bron: ABT 1622], zoon van Jetze Jacobs (zie I) en Attie Durks. Hij is gedoopt op 24-05-1722 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Durk: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1722
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811, DTB: 449
Dopeling: Dirk
Gedoopt op 24 mei 1722 in Kollum
Kind van Jetse Jakobs en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : DIRK of DIRKJE
Vader : JETSE JAKOBS
Notitie bij Durk: Durk Jetzes, huisman o/d Oudwoude en Pytter Fransen, huisman o/d Collum, curatoren over Pytter, 23 jr. Jetze 21jr. Eelke 15jr. Johanna 11jr. en Johannes Sytzes 9jr. Allen nagelaten kinderen van Sytze Jetzes, in leven huisman o/d Ausbuirt.

Bron: Tresoar, nadere toegang 13.113 nr 760, 16-09-1788.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kohieren:
Stim- en floreenkohieren Dirk Jetzes: Oudwoude 1758 no 8, groot 63 pondt. Johannes Hofman eigenaar van een zathe en land gelegen op de Dellen groot 63 ponde wordende bij Dirk Jetzes gebruikt hebbende de H. E. Raatsh. Haarsma wed. erven ten westen en de Dellen te oosten schiet 12-9-4; Oudwoude 1768 no. 11, groot 61 2/3 pond. Deselve Hr Scheltinga eigenaar van een zathe en landen omtrent de Luine gelegen bij bij Dirk Jetzes wordende gebruikt hebbende hem eigenaar zelfs ten oosten en westen en de dijk ten noorden schiet met de drie mad. en de twalef pondtn bij de mieddam en de sestien pondtn op de Wygeest gelegen te samen 14-3-8

Bron: Postma-Hiemstra "in ferline ferhelle" door Reinder H. Postma
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Beroep:
Landbouwer
Durk:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 27-08-1752 in Oudwoude met Anna Catharina Ietses, 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Durk en Anna: Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude Westergeest, 1752
DTB nr: 455, 1740 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 27 augustus 1752, Oudwoude
Man: Dirk Jetses, Oudwoude
Vrouw: Anna Catrina Etes, Kollum

Gestandaardiseerde namen: DIRK JETSES en ANTJE IETES
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Anna is geboren in 1731 in Kollum, dochter van Yete Dirks Keiser en Grytje Harmens. Anna is overleden in 1762, 30 of 31 jaar oud.
Notitie bij Anna: Controleren:
Authorisatie Kollumerland: 30-11-1750 Anna Catharijna is minderjarig, ze is 19 jaar oud.

Vader = Yete Dirks Keiser, geb. 1687 in Kollum.
Moeder = Grytje Harmens,
(2) trouwde, 40 of 41 jaar oud, op 17-07-1763 in Oudwoude met Trijntje (Jaspers) Steringa, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Durk en Trijntje: Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude Westergeest, 1763
DTB nr: 455, 1740 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 juli 1763, Oudwoude
Man: Dirk Jetses, Oudwoude
Vrouw: Trijntje Jaspers, Oudwoude

Gestandaardiseerde namen: DIRK JETSES en TRIJNTJE JASPERS
Trijntje is geboren in 1740 in Veenklooster [bron: DTB Oudwoude-Westergeest (VK/W dec. 1740/db O16 mei 1779)], dochter van Jasper Jans en Riemke Lurks.
Kinderen van Durk en Anna:
1 Grietje Dijkstra, geboren in 1750 in Oudwoude.
2 Atje Dijkstra, geboren in 1753 in Oudwoude.
3 Sijtske Dijkstra, geboren in 1758 in Oudwoude.
4 Jetse Dijkstra, geboren in 1760 in Oudwoude. Volgt III-a.
Kinderen van Durk en Trijntje:
5 Jacob Dirks, geboren in 1766 in Oudwoude.
6 Riemke Dijkstra, geboren in 1769 in Oudwoude.
7 Johanna Dirks, geboren op 14-06-1772 in Oudwoude.
8 Johanna Dirks, geboren op 13-06-1774 in Oudwoude.
9 Johanna Dijkstra, geboren op 17-11-1775 in Oudwoude.
10 Jasperina Dirks, geboren op 20-04-1781 in Oudwoude.
11 Jasperina Dirks, geboren op 12-01-1783 in Oudwoude.
II-b Sijtze Jetzes is geboren op 01-01-1727 in Oudwoude, zoon van Jetze Jacobs (zie I) en Attie Durks. Hij is gedoopt op 28-09-1727 in Oudwoude of kollum.
Notitie bij de geboorte van Sijtze: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1727
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811, DTB: 449
Dopeling: Sytse
Gedoopt op 28 september 1727 in Kollum
Kind van Jetse Jakobs en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SIETSE of SIETSKE
Vader : JETSE JAKOBS
Sijtze is overleden vr 1788 in Oudwoude, ten hoogste 61 jaar oud.
Notitie bij Sijtze: Kohieren:
Huisman onde August (in speciekohieren staat (1754 blz 9)):
Skoarstien 1; halfhoofden 3; kij 5; rieren 4; lopen stal 12; paarden 4; en heeft wijf verloren.
Beroep:
Huisman onder Augsbuurt   [bron: Genealogie T. v/d Ley]
Sijtze:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 07-05-1758 in Kollum met Wijtske Cornelis.
Notitie bij het huwelijk van Sijtze en Wijtske: Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Kollum, 1758
DTB nr: 450, 1718 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 mei 1758, Kollum
Man: Sytse Jetses, Oudwoude
Vrouw: Wijtske Kornelis, Kollum

Gestandaardiseerde namen: SIETSE JETSES en WIETSKE KORNELIS
-----------------------------------------------------------------------------------
Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude Westergeest, 1758
DTB nr: 455, 1740 - 1810
Vermelding: Derde proclamatie van 7 mei 1758, Oudwoude
Man: Sytse Jetses, Oudwoude
Vrouw: Wijtske Kornelis, Kollum

Gestandaardiseerde namen: SIETSE JETSES en WIETSKE KORNELIS
NB: gehuwd te Kollum op 7 mei 1758
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 26-06-1763 in Oudwoude met Froukje Johannes, 35 of 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sijtze en Froukje: Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude Westergeest, 1763
DTB nr: 455, 1740 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 26 juni 1763, Oudwoude
Man: Sytse Jetses, Oudwoude
Vrouw: Froukjen Johannes, Oudwoude

Gestandaardiseerde namen: SIETSE JETSES en FROUKJE JOHANNES
Froukje is geboren in 1727.
(3) trouwde, 57 jaar oud, op 27-06-1784 in Kollum met Janke Jelles, 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sijtze en Janke: Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Kollum, 1784
DTB nr: 450, 1718 - 1811
Vermelding: Derde proclamatie van 27 juni 1784, Kollum
Man: Sijtse Jetses, Kollum
Vrouw: Janke Jelles, Kollum

Gestandaardiseerde namen: SIETSE JETSES en JANKE JELLES
NB: zij is ongehuwd overleden op 29 juni 1784
Janke is geboren in 1727.
Kinderen van Sijtze en Wijtske:
1 Jetze Sijtzes, geboren op 13-05-1759 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Jetze: Bron: Tresaor
Kollumerland c.a., doopjaar 1759
Oudwoude en Westergeest, Doop Herv. gem. 1727-1811
DTB: 454
Dopeling: Jetse
Gedoopt op 13 mei 1759 in Oudwoude
Kind van Sytze Jetses en Wytske Cornelis Yes

Opm.: De ouders wonen bij de ouders van de moeder Cornelis
Yes Franske

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JETSE of JETSKE
Vader : SIETSE JETSES
Moeder : WIETSKE EIES
2 Cornelis Sijtzes, geboren op 01-11-1761.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1761
Oudwoude en Westergeest, Doop Herv. gem. 1727-1811
DTB: 454
Dopeling: Cornelis
Gedoopt op 1 november 1761 in Oudwoude
Kind van Sytze Jetses en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : KORNELIS of KORNELISKE
Vader : SIETSE JETSES
Kinderen van Sijtze en Froukje:
3 Johannes Sijtzes, geboren op 20-09-1764 in Oudwoude [bron: Mijn oude notities].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1764
Oudwoude en Westergeest, Doop Herv. gem. 1727-1811
DTB: 454
Dopeling: Johannes
Gedoopt op 30 september 1764 in Oudwoude
Kind van Sytze Jetses en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JOHANNES of JOHANNA
Vader : SIETSE JETSES
4 Pieter (Sijtzes) Leegstra, geboren op 31-08-1766 in Oudwoude. Volgt III-b.
5 Jetze (Sijtzes) Dijkstra, geboren in 1768 in Oudwoude. Volgt III-c.
6 Atje (Sijtzes) Leegstra, geboren op 24-12-1769 in Oudwoude. Volgt III-d.
7 Eelkje Sijtzes, geboren op 29-11-1771 in Oudwoude.
Notitie bij de geboorte van Eelkje: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1771
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Eelkje
Gedoopt op 29 november 1771 in Kollum
Kind van Sietse Jetses en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : EELKE of EELKJE
Vader : SIETSE JETSES
8 Johanna Jetzes, geboren in 1772 in Oudwoude.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Bron: Tresoar
9 Eelke (Sijtzes) Leegstra, geboren op 25-11-1773 in Oudwoude. Volgt III-e.
10 Eelkjen (Sijtzes) Leegstra, geboren op 09-02-1776 in Kollum. Zij is gedoopt op 13-03-1776.
Notitie bij de geboorte van Eelkjen: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1776, doopjaar 1776
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Eelkjen
Geboren op 9 februari 1776
Gedoopt op 13 maart 1776 in Kollum
Dochter van Sytze Jetses en Froukjen Johannis

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : EELKJE
Vader : SIETSE JETSES
Moeder : FROUKJE JOHANNES
11 Johanna (Sijtzes) Leegstra, geboren op 03-03-1778 in Kollum. Volgt III-f.
12 Johannes (Sijtzes) Leegstra, geboren op 04-03-1780 in Kollum. Volgt III-g.
III-a Jetse Dijkstra is geboren in 1760 in Oudwoude, zoon van Durk Jetzes (zie II-a) en Anna Catharina Ietses. Jetse is overleden op 18-12-1842 in Kollumerland, 81 of 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1842 [bron: Kollumerland].
Notitie bij overlijden van Jetse: Tresoar:
Overlijdensakte Kollumerland, 1842
Aangiftedatum 20 december 1842, akte nr. 130
Jetze Durks Dijkstra, man, overleden 18 december 1842
Oud 83 jaar, weduwnaar
Notitie bij Jetse: Tresoar:
Dijkstra, Jetze Dirks, Oudwoude
k. Willemke 24, Dirk 21, Jan 18, Pieter 10
Mairie Oudwoude, fol. 58
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Jetse trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 08-05-1785 in Oudwoude met Trijntje Jans, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jetse en Trijntje: Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude Westergeest, 1785
DTB nr: 455, 1740 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 mei 1785, Oudwoude
Man: Jetse Dirks, Oudwoude
Vrouw: Tryntje Jans, Oudwoude

Gestandaardiseerde namen: JETSE DIRKS en TRIJNTJE JANS
Trijntje is geboren in 1757 in Munnekezijl. Trijntje is overleden op 06-02-1834 in Oudwoude, 76 of 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1834
Aangiftedatum 6 februari 1834, akte nr. 11
Trijntje Jans Dijkstra, vrouw, overleden 6 februari 1834
Oud 74 jaar, gehuwd
Kinderen van Jetse en Trijntje:
1 Willemke Dijkstra, geboren op 23-04-1786 in Kollum. Zij is gedoopt op 21-05-1786 in Kollum. Willemke is overleden in 1787 in Kollum, 0 of 1 jaar oud.
2 Willemke Dijkstra, geboren op 06-06-1787 in Kollum.
3 Dirk Dijkstra, geboren op 22-08-1790 in Kollum.
4 Pieter Dijkstra, geboren op 18-02-1801 in Kollum.
5 Jan Dijkstra, geboren op 03-01-1974 in Kollum.
III-b Pieter (Sijtzes) Leegstra is geboren op 31-08-1766 in Oudwoude, zoon van Sijtze Jetzes (zie II-b) en Froukje Johannes.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1766
Oudwoude en Westergeest, Doop Herv. gem. 1727-1811
DTB: 454
Dopeling: Piter
Gedoopt op 31 augustus 1766 in Oudwoude
Kind van Sytze Jetses en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : PIETER of PIETJE
Vader : SIETSE JETSES
Pieter is overleden op 04-05-1855 in Kollum, 88 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1855
Aangiftedatum 5 mei 1855, akte nr. 46
Pieter Sytzes Leegstra, man, overleden 4 mei 1855
Oud 89 jaar, weduwnaar
Pieter:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 18-11-1787 in Augsbuurt met Stijntje Tjerks, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Stijntje: Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Augsbuur, 1787
DTB nr: 453, 1730 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 november 1787, Augsbuurt
Man: Pijter Sijtzes, Augsbuurt
Vrouw: Stijntje Tjerks, Augsbuurt

Gestandaardiseerde namen: PIETER SIETSES en STIJNTJE TJERKS
Stijntje is geboren omstreeks 1750. Stijntje is overleden op 26-06-1812 in Burum, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Stijntje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland (mairie Burum), 1812
Aangiftedatum 27 juni 1812, akte nr. 28
Stijntje Tjerks Leegstra, vrouw, overleden 26 juni 1812
Oud 62 jaar, gehuwd
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 09-06-1814 in Burum met Hepkjen (Saskers) Tuinstra, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Hepkjen: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Kollumerland c.a. (mairie Burum), 1814
Man: Pieter Sytzes Leegstra
Vrouw: Hepkjen Saskers Tuinstra
Datum: 9 juni 1814, akte nr. 13
Hepkjen is geboren omstreeks 1777. Hepkjen is overleden op 01-12-1815 in Burum, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hepkjen: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland (mairie Burum), 1815
Aangiftedatum 2 december 1815, akte nr. 16
Hepkjen Saskers Tuinstra, vrouw, overleden 1 december 1815
Oud 37 jaar, gehuwd
(3) trouwde, 51 jaar oud, op 15-02-1818 in Kollumerland met Harmke (Hendriks) Riemersma, 47 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Harmke: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 1818
Man: Pieter Sytzes Leegstra
Vrouw: Harmke Hendriks Riemersma
Datum: 15 februari 1818, akte nr. 3
Harmke is geboren op 06-01-1771 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Harmke: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1771
Oudwoude en Westergeest, Doop Herv. gem. 1727-1811, DTB: 454
Dopeling: Harmke
Gedoopt op 6 januari 1771 in Oudwoude
Dochter van Hendrik Harms en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : HARMKE
Vader : HENDRIK HARMENS
Harmke is overleden op 17-05-1850 in Kollumerland, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harmke: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1850
Aangiftedatum 18 mei 1850, akte nr. 72
Harmke Hendriks, vrouw, overleden 17 mei 1850
Oud 80 jaar, gehuwd
na_jetze_sytes.jpg
1 NA_Jetze_Sytes
III-c Jetze (Sijtzes) Dijkstra (afb. 1) is geboren in 1768 in Oudwoude, zoon van Sijtze Jetzes (zie II-b) en Froukje Johannes. Hij is gedoopt op 01-04-1768 in Oudwoude.
Notitie bij de geboorte van Jetze: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1768
Oudwoude en Westergeest, Doop Herv. gem. 1727-1811 DTB: 454
Dopeling: Jetse
Gedoopt op 1 april 1768 in Oudwoude
Kind van Sytze Jetses en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JETSE of JETSKE
Vader : SIETSE JETSES
Jetze is overleden op 19-01-1844 in Kollum, 75 of 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1844 [bron: Kollumerland].
Notitie bij overlijden van Jetze: Tresoar:
Overlijdensakte Kollumerland, 1844
Aangiftedatum 20 januari 1844, akte nr. 9
Jetze Sytzes Dijkstra, man, overleden 19 januari 1844
Oud 75 jaar, weduwnaar
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Notitie bij Jetze: Tresoar (naamaaname):
Dijkstra, Jetze Sytzes, Kollum
k. Vroukjen 10, Roelof 8, Sytze 5, Martje 2
Mairie Kollum, fol. 5v
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Op 29-01-1812 neemt Jetze de naam Dijkstra aan.
Als kinderen geeft hij op: Vroukje 10, Roelof 8, Sijtze 5, Martje 2.
Beroepen:
Werkman
Gardenier   [bron: Huwelijksacte zoon Sijtze (1831)]
Jetze trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 18-05-1800 in Burum [bron: Genealogie T. v/d Ley] met Sijke Roelofs, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jetze en Sijke: Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl, 1800
DTB nr: 448, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 mei 1800, Burum
Man: Jetse Sijtses, Burum
Vrouw: Sijke Roelofs, Burum

Gestandaardiseerde namen: JETSE SIETSES en SIJKE ROELOFS
Sijke is geboren op 09-02-1777 in Burum, dochter van Roelof Hendriks en Martje Gooitsens. Zij is gedoopt op 19-02-1777 in Burum.
Notitie bij de geboorte van Sijke: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1777, doopjaar 1777
Burum en Munnekezijl, Doop Herv. gem. 1680-1811
DTB: 447
Dopeling: Seike
Geboren op 19 februari 1777 in Burum
Gedoopt op 9 maart 1777 in Burum
Kind van Roelof Hendriks en Martje Gooitsens

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SIKKE of SIJKE
Vader : ROELOF HENDRIKS
Moeder : MARTJEN GOOITSENS
Sijke is overleden op 02-01-1831 in Kollum, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijke: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1831
Aangiftedatum 3 januari 1831, akte nr. 1
Sijke Roels Dijkstra, vrouw, overleden 2 januari 1831
Oud 53 jaar, gehuwd
Notitie bij Sijke: Sijke Roelofs wordt bij haar dood ingeschreven onder de naam Dijkstra. Ze had zelf de naam Schaafsma. Als haar ouders worden genoemd Roelof Jans en Martje. Deze zijn niet te vinden. Waarschijnlijk heeft de aangever zich vergist. Want op 19-02-1777 trouwen in Burum Roelof Hendriks en Martje Gooitsens. Tevens krijgen ze een dochter Seijke die op 09-03-1777 te Burum wordt gedoopt.
Uit de jaartallen blijkt dat Roelof Hendriks en Martje Gooitsens haar ouders moeten zijn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Beroep:
Werkvrouw
Akte-overlijden:
Sijke Roelofs wordt bij haar dood ingeschreven onder de naam Dijkstra. Zelf had ze de naam Schaafsma. Als haar ouders worden genoemd Roelof Jans en Martje. Deze zijn niet te vinden. Waarschijnlijk heeft de aangever zich vergist.
Want op 19-02-1777 trouwen in Burum Roelof Hendriks en Martje Gooitsens. Tevens kregen ze een dochter Seijke, die op 09-03-1777 te Burum wordt gedoopt. Ze sterft op een leeftijd van 53 jaar. Uit de jaartallen blijkt dat Roelof Hendriks en Martje Gooitsens haar ouders moeten zijn.

Op 16-12-1811 neemt in Ee Ja Roelofs de naam Schaafsma aan. Hij sterft op 27-04-1848 in Aalzum en als ouders worden genoemd Roelof Hendriks en Martje Gooisens Hij was dus een broer van Sijke. Jan is georen op 14-03-1785 en gedoopt op 17-04-1785 Burum.
Kinderen van Jetze en Sijke:
1 Froukje Dijkstra, geboren op 13-02-1801 in Kollum. Volgt IV-a.
2 Roelof Dijkstra, geboren op 19-10-1803 in Kollum. Hij is gedoopt op 13-11-1803 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Roelof: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1803, doopjaar 1803
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811 DTB: 449
Dopeling: Roelof
Geboren op 19 oktober 1803
Gedoopt op 13 november 1803 in Kollum
Kind van Jetse Sietses en Syke Roelofs

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ROELOF of ROELOFKE
Vader : JETSE SIETSES
Moeder : SIJKE ROELOFS
3 Sijtze Dijkstra, geboren op 05-04-1806 in Kollum. Volgt IV-b.
4 Martje Dijkstra, geboren op 01-11-1809 in Kollum. Volgt IV-c.
5 Eelkje Dijkstra, geboren op 25-07-1814 in Kollumerland. Volgt IV-d.
6 Johannes Dijkstra, geboren op 16-05-1818 in Kollum. Volgt IV-e.
7 Aaltje Dijkstra, geboren op 26-03-1821 in Kollumerland.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Kollumerland, 1821
Aangiftedatum 28 maart 1821, akte nr. 45
Aaltje Dijkstra, geboren 26 maart 1821
Dochter van Jetze Sytzes Dijkstra en Sijke Roelofs
Aaltje is overleden op 14-04-1832 in Kollumerland, 11 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aaltje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1832
Aangiftedatum 16 april 1832, akte nr. 39
Aaltje Jetzes Dijkstra, vrouw, overleden 14 april 1832, oud 11 jaar
III-d Atje (Sijtzes) Leegstra is geboren op 24-12-1769 in Oudwoude [bron: Mijn notities], dochter van Sijtze Jetzes (zie II-b) en Froukje Johannes.
Notitie bij de geboorte van Atje: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., doopjaar 1769
Oudwoude en Westergeest, Doop Herv. gem. 1727-1811
DTB: 454
Dopeling: Atje
Gedoopt op 24 december 1769 in Oudwoude
Kind van Sytze Jetses en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ATSE of AATJE
Vader : SIETSE JETSES
Atje trouwde, 25 jaar oud, op 18-01-1795 in Stavoren met Gosse Klaazes.
Notitie bij het huwelijk van Atje en Gosse: Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren, 1795
DTB nr: 686, 1738 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 januari 1795
Man: Gosse Klaazes, Warns
Vrouw: Atje Sytzes, Stavoren

Gestandaardiseerde namen: GOSSE KLASES en AATJE SIETSES
III-e Eelke (Sijtzes) Leegstra is geboren op 25-11-1773 in Oudwoude, zoon van Sijtze Jetzes (zie II-b) en Froukje Johannes. Hij is gedoopt op 26-12-1773.
Notitie bij de geboorte van Eelke: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1773, doopjaar 1773
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Eelke
Geboren op 25 november 1773
Gedoopt op 26 december 1773 in Kollum
Kind van Sytse Jetses en Vroukjen Johannes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : EELKE of EELKJE
Vader : SIETSE JETSES
Moeder : FROUKJE JOHANNES
Eelke is overleden op 11-06-1851 in Kollumerland, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eelke: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1851
Aangiftedatum 12 juni 1851, akte nr. 53
Eelke Sytzes Leegstra, man, overleden 11 juni 1851
Oud 76 jaar, gehuwd
Eelke trouwde, 36 jaar oud, op 13-05-1810 in Burum met Lutske (Jans) Tinga, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Eelke en Lutske: Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl, 1810
DTB nr: 448, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 mei 1810, Burum
Man: Eelke Sietzes, Burum
Vrouw: Lutske Jans, Oldehove

Gestandaardiseerde namen: EELKE SIETSES en LUTSKE JANS
Lutske is geboren op 04-06-1786 in Nijezijl (Gr). Lutske is overleden op 11-03-1860 in Kollumerland, 73 jaar oud.
III-f Johanna (Sijtzes) Leegstra is geboren op 03-03-1778 in Kollum, dochter van Sijtze Jetzes (zie II-b) en Froukje Johannes. Zij is gedoopt op 29-03-1778.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1778, doopjaar 1778
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Johanna
Geboren op 3 maart 1778
Gedoopt op 29 maart 1778 in Kollum
Dochter van Sietse Jetses en Froukje Johannes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JOHANNA
Vader : SIETSE JETSES
Moeder : FROUKJE JOHANNES
Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 25-05-1806 in Burum met Hendrik (Roelofs) Braaksma, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Hendrik: Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl, 1806
DTB nr: 448, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 25 mei 1806, Burum
Man: Hendrik Roelofs, Burum
Vrouw: Johanna Sytses, Burum

Gestandaardiseerde namen: HENDRIK ROELOFS en JOHANNA SIETSES
Hendrik is geboren omstreeks 1773. Hendrik is overleden op 31-01-1835 in Kollumerland, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland, 1835
Aangiftedatum 2 februari 1835, akte nr. 7
Hendrik Roelofs Braaksma, man, overleden 31 januari 1835
Oud 62 jaar, gehuwd
III-g Johannes (Sijtzes) Leegstra is geboren op 04-03-1780 in Kollum, dochter van Sijtze Jetzes (zie II-b) en Froukje Johannes. Zij is gedoopt op 02-04-1780.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1780, doopjaar 1780
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811
DTB: 449
Dopeling: Johannes
Geboren op 4 maart 1780
Gedoopt op 2 april 1780 in Kollum
Kind van Sietse Idses en Froukje Johannes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JOHANNES of JOHANNA
Vader : SIETSE IDSES
Moeder : FROUKJE JOHANNES
Johannes is overleden op 11-10-1852 in Kollumerland, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Bron: Tresoar
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 07-05-1809 in Kollum met Gelske (Annes) Brouwer, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Gelske: Bron: Tresoar
Trouwregister Hervormde gemeente Kollum, 1809
DTB nr: 450, 1718 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 mei 1809, Kollum
Man: Johannes Sytzes, Kollum
Vrouw: Gelske Annes, Burum

Gestandaardiseerde namen: JOHANNES SIETSES en GELSKE ANNES
-----------------------------------------------------------------------------------------
Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl, 1809
DTB nr: 448, 1772 - 1811
Vermelding: Derde proclamatie van 7 mei 1809, Burum
Man: Johannes Sytzes, Kollum
Vrouw: Gelske Annes, Burum

Gestandaardiseerde namen: JOHANNES SIETSES en GELSKE ANNES
NB: gehuwd te Kollum op 7 mei 1809
Gelske is geboren omstreeks 1788. Gelske is overleden op 09-01-1816 in Burum, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gelske: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Kollumerland (mairie Burum), 1816
Aangiftedatum 9 januari 1816, akte nr. 3
Gelske Annes Brouwer, vrouw, overleden 9 januari 1816
Oud 28 jaar, gehuwd
IV-a Froukje Dijkstra is geboren op 13-02-1801 in Kollum, dochter van Jetze (Sijtzes) Dijkstra (zie III-c) en Sijke Roelofs. Zij is gedoopt op 18-03-1801 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Froukje: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1801, doopjaar 1801
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811 DTB: 449
Dopeling: Frouwkjen
Geboren op 13 februari 1801
Gedoopt op 18 maart 1801 in Kollum
Dochter van Jetse Sietses en Syke Roelofs

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : FROUKJE
Vader : JETSE SIETSES
Moeder : SIJKE ROELOFS
Froukje is overleden op 25-06-1883 in Kollumerland, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1883.
Notitie bij overlijden van Froukje: Tresoar:
Overlijdensakte Kollumerland, 1883
Aangiftedatum 25 juni 1883, akte nr. 92
Froukje Dijkstra, vrouw, overleden 25 juni 1883
Oud 83 jaar, weduwe
Froukje trouwde, 21 jaar oud, op 25-05-1822 in Kollumerland met Ate Sjaarda, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Froukje en Ate: Tresoar:
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 1822
Man: Ate Tjeerds Sjarda
Vrouw: Frouwkjen Jetzes Dijkstra
Datum: 25 mei 1822, akte nr. 13
Ate is geboren op 06-11-1794 in Munnekezijl, zoon van Tjeerd (Jentjes) Sjaarda en Saakje Jetzes. Hij is gedoopt op 23-11-1794 in Burum. Ate is overleden op 09-02-1851 in Kollumerland, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-02-1851.
Notitie bij overlijden van Ate: Tresoar:
Overlijdensakte Kollumerland, 1851
Aangiftedatum 10 februari 1851, akte nr. 13
Ate Tjeerds Sjaarda, man, overleden 9 februari 1851
Oud 55 jaar, gehuwd
Kinderen van Froukje en Ate:
1 Saakje Sjaarda, geboren op 21-12-1823 in Kollumerland. Saakje is overleden op 08-06-1853 in Kollumerland, 29 jaar oud.
2 Jetze Sjaarda, geboren op 22-11-1826 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1826.
Notitie bij de geboorte van Jetze: Tresoar:
Geboorteakte Kollumerland, 1826
Aangiftedatum 23 november 1826, akte nr. 142
Jetze Sjarda, geboren 22 november 1826
Zoon van Ate Tjeerds Sjarda en Frouwkje Jetzes Dijkstra
Jetze is overleden op 21-06-1827 in Kollumerland, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1827.
Notitie bij overlijden van Jetze: Tresoar:
Overlijdensakte Kollumerland, 1827
Aangiftedatum 22 juni 1827, akte nr. 72
Jetze Ates Sjaarda, man, overleden 21 juni 1827, oud 7 maanden
3 Zijke Sjaarda, geboren op 11-08-1835 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1835.
Notitie bij de geboorte van Zijke: Tresoar:
Geboorteakte Kollumerland, 1835
Aangiftedatum 12 augustus 1835, akte nr. 108
Zijke Sjaarda, geboren 11 augustus 1835
Dochter van Ate Tjeerds Sjaarda en Froukje Dijkstra
Zijke is overleden op 11-03-1896 in Kollumerland, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1896.
Notitie bij overlijden van Zijke: Tresoar:
Overlijdensakte Kollumerland, 1896
Aangiftedatum 12 maart 1896, akte nr. 32
Sijke Sjaarda, vrouw, overleden 11 maart 1896
Oud 60 jaar, gehuwd
4 Trijntje Sjaarda, geboren op 16-04-1842 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1842.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Tresoar:
Geboorteakte Kollumerland, 1842
Aangiftedatum 18 april 1842, akte nr. 68
Trijntje Sjaarda, geboren 16 april 1842
Dochter van Ate Tjeerds Sjaarda en Froukje Jetzes Dijkstra
IV-b Sijtze Dijkstra is geboren op 05-04-1806 in Kollum [bron: Huwelijksbijlagen], zoon van Jetze (Sijtzes) Dijkstra (zie III-c) en Sijke Roelofs. Hij is gedoopt op 04-05-1806 in Kollum [bron: Huwelijksbijlagen].
Notitie bij de geboorte van Sijtze: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1806, doopjaar 1806
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811 DTB: 449
Dopeling: Sietze
Geboren op 5 april 1806
Gedoopt op 4 mei 1806 in Kollum
Zoon van Jetse Sietses en Syke Roelofs

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SIETSE
Vader : JETSE SIETSES
Moeder : SIJKE ROELOFS
Sijtze is overleden op 02-03-1840 om 10:30 in Jouswier, 33 jaar oud [bron: Overlijdensacte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1840.
Notitie bij overlijden van Sijtze: Tresoar:
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1840
Aangiftedatum 2 maart 1840, blad nr. 13
Sytze Jetzes Dijkstra, man, overleden 2 maart 1840
Oud 34 jaar, gehuwd
Notitie bij Sijtze: Bron: Huwelijksbijlagen

Militie papieren:
Beroep: boerenknecht
Lengte: 1 El 625 ST.
Aangezigt: Ovaal
Voorhoofd: klein
Neus: ord = ordinair (gewoon)
Mond: idem
Kin: klein
Haar: blond
Wenkbrauwen: blond

Loting 1825 nr 54.
Nummer 7753
Adressen:
vanaf 1831     Ee   [bron: Huwelijksacte]
tot 1840     Huisnummer 7, Jouswier   [bron: Overlijdensacte]
Beroepen:
Koemelker
Boerenknecht   [bron: Huwelijksacte]
Gardenier   [bron: Geboorteacte Klaas]
Sijtze trouwde, 25 jaar oud, op 24-06-1831 in Oostdongeradeel met Trijntje Visser, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sijtze en Trijntje: Tresoar:
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1831
Man: Sietze Jetzes Dijkstra
Vrouw: Trijntje Klazes Visser
Datum: 24 juni 1831, akte nr. 30
Trijntje is geboren op 08-09-1805 om 01:05 in Westergeest [bron: Huwelijksbijlagen], dochter van Klaas (Feikes) Visser en Jeltje Pieters. Zij is gedoopt op 13-10-1805 in Westergeest [bron: Huwelijksbijlagen]. Trijntje is overleden op 12-04-1854 om 18:00 in Ee, 48 jaar oud [bron: Overlijdensacte].
Notitie bij overlijden van Trijntje: Tresoar:
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1854
Aangiftedatum 13 april 1854, blad nr. 11
Trijntje Klazes Visser, vrouw, overleden 12 april 1854
Oud 48 jaar, weduwe
Adressen:
tot 1831     Ee   [bron: Huwelijksacte]
tot 1854     Huisnummer 90, Ee   [bron: Overlijdensacte]
Beroep:
Dienstmeid   [bron: Huwelijksacte]
Kinderen van Sijtze en Trijntje:
1 Sijke Dijkstra, geboren op 18-10-1832 in Westergeest. Volgt V-a.
2 Klaas Dijkstra, geboren op 08-10-1835 in Ee. Volgt V-b.
3 Jetze Dijkstra, geboren op 04-03-1839 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1839.
Notitie bij de geboorte van Jetze: Tresoar:
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1839
Aangiftedatum 7 maart 1839, blad nr. 24
Jetze Dijkstra, geboren 4 maart 1839
Zoon van Sytze Jetzes Dijkstra en Trijntje Klazes Visser
Jetze is overleden op 07-07-1848 in Oostdongeradeel, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1848.
Notitie bij overlijden van Jetze: Tresoar:
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1848
Aangiftedatum 8 juli 1848, blad nr. 47 (suppl. nr. 1-3)
Jetze Sytzes Dijkstra, man, overleden 7 juli 1848, oud 9 jaar
IV-c Martje Dijkstra is geboren op 01-11-1809 in Kollum, dochter van Jetze (Sijtzes) Dijkstra (zie III-c) en Sijke Roelofs. Zij is gedoopt op 10-12-1809 in Kollum.
Notitie bij de geboorte van Martje: Bron: Tresoar
Kollumerland c.a., geboortejaar 1809, doopjaar 1809
Kollum, Doop Herv. gem. 1696-1811 DTB: 449
Dopeling: Martje
Geboren op 1 november 1809
Gedoopt op 10 december 1809 in Kollum
Dochter van Jetse Sietses en Syke Roelofs

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : MARTJEN
Vader : JETSE SIETSES
Moeder : SIJKE ROELOFS
Beroep:
Arbeidster
Martje trouwde, 23 jaar oud, op 07-06-1833 in Oostdongeradeel met Sijtze Holwerda, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martje en Sijtze: Treasoar:
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1833
Man: Sytze Jans Holwerda
Vrouw: Martje Jetzes Dijkstra
Datum: 7 juni 1833, akte nr. 26
Sijtze is geboren op 11-10-1808 in Engwierum, zoon van Jan (Sijtzes) Holwerda en Yke (Siemons) Sijtsma. Hij is gedoopt op 27-11-1808 in Engwierum. Sijtze is overleden op 29-01-1866 in Grootegast, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1866.
Notitie bij overlijden van Sijtze: Tresoar:
Overlijdensakte Achtkarspelen, 1866
Aangiftedatum 12 februari 1866, blad nr. 7
Sytze Jans Holwerda, man, overleden 29 januari 1866, oud 57 jaar
NB: overleden in Grootegast
Kinderen van Martje en Sijtze:
1 Jan Holwerda, geboren op 29-04-1834 in Kollum. Volgt V-c.
2 Zijke Holwerda, geboren op 01-03-1838 in Kollum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1838.
Notitie bij de geboorte van Zijke: Tresoar:
Geboorteakte Kollumerland, 1838
Aangiftedatum 2 maart 1838, akte nr. 43
Zijke Holwerda, geboren 1 maart 1838
Dochter van Sytze Jans Holwerda en Martje Dijkstra
3 Hyke Holwerda, geboren op 10-07-1841 in Kollum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1841.
Notitie bij de geboorte van Hyke: Tresoar:
Geboorteakte Kollumerland, 1841
Aangiftedatum 10 juli 1841, akte nr. 108
Hyke Holwerda, geboren 10 juli 1841
Dochter van Sytze Jans Holwerda en Martje Jetzes Dijkstra
4 Jetske Holwerda, geboren na 1842 in Frienk Stroobos.
Notitie bij Jetske: Jetske huwde 26-07-1873 in Baflo (VS)
Beroep:
Dagloonster
IV-d Eelkje Dijkstra is geboren op 25-07-1814 in Kollumerland, dochter van Jetze (Sijtzes) Dijkstra (zie III-c) en Sijke Roelofs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1814.
Notitie bij de geboorte van Eelkje: Tresoar:
Geboorteakte Kollumerland (mairie Kollum), 1814
Aangiftedatum 27 juli 1814, akte nr. 37
Eelkje Dijkstra, geboren 25 juli 1814
Dochter van Jitse Sytzes Dijkstra en Sijke Roelofs
Eelkje is overleden op 27-11-1883 in Opsterland, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1883 [bron: Opsterland].
Notitie bij overlijden van Eelkje: Tresoar:
Overlijdensakte Opsterland, 1883
Aangiftedatum 27 november 1883, akte nr. 270
Eelkje Kornelis Dijkstra, vrouw, overleden 27 november 1883
Oud 70 jaar, weduwe
Eelkje trouwde, 31 jaar oud, op 11-10-1845 in Kollumerland met Kornelis Sikkema.
Notitie bij het huwelijk van Eelkje en Kornelis: Tresoar:
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 1845
Man: Kornelis Elzes Sikkema
Vrouw: Eelkje Jetzes Dijkstra
Datum: 11 oktober 1845, akte nr. 45
Kornelis is een zoon van Eelze (Pieters) Sikkema en Sijke (Tjerks) Boersma.
Kinderen van Eelkje en Kornelis:
1 Jetze Sikkema, geboren op 16-08-1846 in Kollum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1846.
Notitie bij de geboorte van Jetze: Tresoar:
Geboorteakte Kollumerland, 1846
Aangiftedatum 17 augustus 1846, akte nr. 123
Jetze Sikkema, geboren 16 augustus 1846
Zoon van Kornelis Elzes Sikkema en Eelkje Jetzes Dijkstra
2 Tjerkina Sikkema, geboren op 22-06-1848 in Kollum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1848.
Notitie bij de geboorte van Tjerkina: Tresoar:
Geboorteakte Kollumerland, 1848
Aangiftedatum 24 juni 1848, akte nr. 75
Tjerkina Sikkema, geboren 22 juni 1848
Dochter van Kornelis Elzes Sikkema en Eelkje Jetzes Dijkstra
3 Eelze Sikkema, geboren op 19-04-1850 in Kollum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1850.
Notitie bij de geboorte van Eelze: Tresoar:
Geboorteakte Kollumerland, 1850
Aangiftedatum 22 april 1850, akte nr. 79
Elze Sikkema, geboren 19 april 1850
Zoon van Kornelus Elzes Sikkema en Eelkje Jetzes Dijkstra
Eelze is overleden op 03-06-1851 in Kollumerland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-06-1851.
Notitie bij overlijden van Eelze: Tresoar:
Overlijdensakte Kollumerland, 1851
Aangiftedatum 4 juni 1851, akte nr. 46
Elze Kornelis Sikkema, vrouw, overleden 3 juni 1851, oud 1 jaar
4 Sijke (Zijke) Sikkema, geboren op 18-03-1852 in Kollum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1852.
Notitie bij de geboorte van Sijke: Tresoar:
Geboorteakte Kollumerland, 1852
Aangiftedatum 20 maart 1852, akte nr. 50
Zijke Sikkema, geboren 18 maart 1852
Dochter van Kornelis Elzes Sikkema en Eelkje Jetzes Dijkstra
5 Elsje Sikkema, geboren op 13-05-1856 in Kollumerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1856.
Notitie bij de geboorte van Elsje: Tresoar:
Geboorteakte Kollumerland, 1856
Aangiftedatum 15 mei 1856, akte nr. 98
Elsje Sikkema, geboren 13 mei 1856
Dochter van Kornelis Elzes Sikkema en Eelkje Jetzes Dijkstra
IV-e Johannes Dijkstra is geboren op 16-05-1818 in Kollum, zoon van Jetze (Sijtzes) Dijkstra (zie III-c) en Sijke Roelofs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1818.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Bron: Tresoar
Geboorteakte Kollumerland, 1818
Aangiftedatum 18 mei 1818, akte nr. 60
Johannes Dijkstra, geboren 16 mei 1818
Zoon van Jetze Sytzes Dijkstra en Sijke Roelofs
Johannes is overleden op 27-12-1888 in Oostdongeradeel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1888.
Notitie bij overlijden van Johannes: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1888
Aangiftedatum 29 december 1888, akte nr. 132
Johannes Jetzes Dijkstra, man, overleden 27 december 1888
Oud 70 jaar, gehuwd
Adressen:
no 55, Engwierum
vanaf 1859     no 34, Engwierum
Beroepen:
Boerenknecht
Gardenier
Religie:
Nederlands Hervormd
Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 11-05-1850 in Oostdongeradeel met Janke Bremer, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Janke: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1850
Man : Johannes Jetzes Dijkstra
Vrouw: Janke Hendriks Bremer
Datum: 11 mei 1850, akte nr. 16
Janke is geboren op 03-03-1823 in Engwierum, dochter van Hendrik Bremer en Antje Blom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1823.
Notitie bij de geboorte van Janke: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1823
Aangiftedatum 3 maart 1823, akte nr. 42
Janke Bremer, geboren 3 maart 1823
Dochter van Hendrik Alberts Bremer en Antje Hanzes Blom
Janke is overleden op 23-11-1907 in Oostdongeradeel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1907.
Notitie bij overlijden van Janke: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1907
Aangiftedatum 25 november 1907, akte nr. 132
Janke Hendriks Bremer, vrouw, overleden 23 november 1907
Oud 84 jaar, weduwe
Kinderen van Johannes en Janke:
1 Antje Dijkstra, geboren op 05-03-1851 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1851.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1851
Aangiftedatum 6 maart 1851, blad nr. 30
Antje Dijkstra, geboren 5 maart 1851
Dochter van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Wonende te Engwierum
Antje is overleden op 12-03-1851 in Engwierum, 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1851.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1851
Aangiftedatum 13 maart 1851, blad nr. 8
Antje Johannes Dijkstra, vrouw, overleden 12 maart 1851, oud
7 dagen
2 Jetze Dijkstra, geboren op 05-03-1851 in Engwierum.
Notitie bij de geboorte van Jetze: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1851
Aangiftedatum 6 maart 1851, blad nr. 29
Jetze Dijkstra, geboren 5 maart 1851
Zoon van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Wonende te Engwierum
Jetze is overleden op 15-03-1851 in Engwierum, 10 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Jetze: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1851
Aangiftedatum 17 maart 1851, blad nr. 8
Jetze Johannes Dijkstra, man, overleden 15 maart 1851, oud 10 dagen
3 Antje Dijkstra, geboren op 26-06-1852 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1852.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1852
Aangiftedatum 28 juni 1852, blad nr. 60
Antje Dijkstra, geboren 26 juni 1852
Dochter van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Wonende te Engwierum
Antje is overleden op 31-08-1853 in Engwierum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1853.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1853
Aangiftedatum 31 augustus 1853, blad nr. 31
Antje Johannes Dijkstra, vrouw, overleden 31 augustus 1853,
oud 1 jaar
4 Sijtze Dijkstra, geboren op 24-09-1853 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1853.
Notitie bij de geboorte van Sijtze: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1853
Aangiftedatum 26 september 1853, blad nr. 63
Sytze Dijkstra, geboren 24 september 1853
Zoon van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Wonende te Engwierum
Sijtze is overleden op 11-01-1854 in Engwierum, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Sijtze: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1854
Aangiftedatum 12 januari 1854, blad nr. 2
Sytze Johannes Dijkstra, man, overleden 11 januari 1854,
oud 3 maanden
5 Sijtze Dijkstra, geboren op 03-11-1854 in Engwierum. Volgt V-d.
6 Jetze Dijkstra, geboren op 17-11-1855 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1855.
Notitie bij de geboorte van Jetze: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1855
Aangiftedatum 19 november 1855, blad nr. 92
Jetze Dijkstra, geboren 17 november 1855
Zoon van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Wonende te Engwierum
Jetze is overleden op 27-04-1886 in Engwierum, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-04-1886.
Notitie bij overlijden van Jetze: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1886
Aangiftedatum 29 april 1886, akte nr. 69
Jetze Johannes Dijkstra, man, overleden 27 april 1886
Oud 30 jaar, ongehuwd
7 Antje Dijkstra, geboren op 04-12-1856 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1856.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1856
Aangiftedatum 4 december 1856, blad nr. 107
Antje Dijkstra, geboren 4 december 1856
Dochter van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Antje is overleden op 25-11-1859 in Engwierum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1859.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1859
Aangiftedatum 26 november 1859, blad nr. 60 (suppl. nr. 2-2)
Antje Johannes Dijkstra, vrouw, overleden 25 november 1859,
oud 2 jaar
8 Sijke Dijkstra, geboren op 20-02-1858 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1858.
Notitie bij de geboorte van Sijke: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1858
Aangiftedatum 22 februari 1858, blad nr. 22
Sijke Dijkstra, geboren 20 februari 1858
Dochter van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Sijke is overleden op 15-08-1859 in Oostdongeradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1859.
Notitie bij overlijden van Sijke: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1859
Aangiftedatum 15 augustus 1859, blad nr. 38
Sijke Johannes Dijkstra, vrouw, overleden 15 augustus 1859,
oud 20 maanden
9 Hendrik Dijkstra, geboren op 06-04-1859 in Engwierum.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1859
Aangiftedatum 7 april 1859, blad nr. 17
Hendrik Dijkstra, geboren 6 april 1859
Zoon van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Hendrik is overleden op 29-11-1859 in Engwierum, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1859.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1859
Aangiftedatum 1 december 1859, blad nr. 61 (suppl. nr. 2-3)
Hendrik Johannes Dijkstra, man, overleden 29 november 1859,
oud 7 maanden
10 Antje Dijkstra, geboren op 23-11-1860 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1860.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1860
Aangiftedatum 24 november 1860, blad nr. 49
Antje Dijkstra, geboren 23 november 1860
Dochter van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Antje is overleden op 12-01-1861 in Oostdongeradeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1861.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1861
Aangiftedatum 12 januari 1861, blad nr. 3
Antje Johannes Dijkstra, vrouw, overleden 12 januari 1861,
oud 7 weken
11 Sijke Dijkstra, geboren op 19-04-1863 in Engwierum.
Notitie bij de geboorte van Sijke: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1863
Aangiftedatum 21 april 1863, blad nr. 30
Sijke Dijkstra, geboren 19 april 1863
Dochter van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Bremer
Wonende te Engwierum
12 Hendrikje Dijkstra, geboren op 06-12-1864 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1864.
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1864
Aangiftedatum 7 december 1864, blad nr. 81 (suppl. nr. 1-1)
Hendrikje Dijkstra, geboren 6 december 1864
Dochter van Johannes Jetzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Wonende te Engwierum
Hendrikje is overleden op 07-10-1865 in Engwierum, 10 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1865
Aangiftedatum 9 oktober 1865, blad nr. 41
Hendrika Johannes Dijkstra, vrouw, overleden 7 oktober 1865,
oud 10 maanden
V-a Sijke Dijkstra is geboren op 18-10-1832 in Westergeest, dochter van Sijtze Dijkstra (zie IV-b) en Trijntje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-10-1832.
Notitie bij de geboorte van Sijke: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1832
Aangiftedatum 20 oktober 1832, akte nr. 143
Sijke Dijkstra, geboren 18 oktober 1832
Dochter van Sytze Jetzes Dijkstra en Trijntje Klazes Visser
Sijke is overleden op 16-03-1878 in Oostdongeradeel, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1878.
Notitie bij overlijden van Sijke: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1878
Aangiftedatum 16 maart 1878, blad nr. 13
Sijke Sytzes Dijkstra, vrouw, overleden 16 maart 1878
Oud 45 jaar, gehuwd
Sijke trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1858 in Oostdongeradeel met Hendrik Luinstra, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sijke en Hendrik: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1858
Man: Hendrik Geerts Luinstra
Vrouw: Sijke Sytzes Dijkstra
Datum: 11 mei 1858, akte nr. 15
Hendrik is geboren op 01-09-1833 in Westergeest, zoon van Geert Luinstra en Lijsbert Wouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1833.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Bron: Tresoar
Geboorteakte Kollumerland, 1833
Aangiftedatum 2 september 1833, akte nr. 116
Hendrik Luinstra, geboren 1 september 1833
Zoon van Geert Luinstra en Lijsbert Wouda
Hendrik is overleden op 12-01-1920 in Ee, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1920.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1920
Aangiftedatum 14 januari 1920, akte nr. 7
Hendrik Luinstra, man, overleden 12 januari 1920
Oud 86 jaar, weduwnaar
Beroep:
Arbeider (te Ee)
Kinderen van Sijke en Hendrik:
1 Geert Luinstra, geboren op 31-01-1859 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1859.
Notitie bij de geboorte van Geert: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1859
Aangiftedatum 31 januari 1859, blad nr. 6
Geert Luinstra, geboren 31 januari 1859
Zoon van Hendrik Geerts Luinstra en Sijke Sytses Dijkstra
2 Sijtze Luinstra, geboren op 22-10-1860 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1860.
Notitie bij de geboorte van Sijtze: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1860
Aangiftedatum 22 oktober 1860, blad nr. 45
Sytze Luinstra, geboren 22 oktober 1860
Zoon van Hendrik Geerts Luinstra en Sijke Sytzes Dijkstra
3 Sijtze Luinstra, geboren op 24-01-1862 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1862.
Notitie bij de geboorte van Sijtze: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1862
Aangiftedatum 25 januari 1862, blad nr. 6
Sytze Luinstra, geboren 24 januari 1862
Zoon van Hendrik Geerts Luinstra en Sijke Sytzes Dijkstra
Sijtze is overleden op 16-02-1862 in Oostdongeradeel, 23 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1862.
Notitie bij overlijden van Sijtze: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1862
Aangiftedatum 17 februari 1862, blad nr. 9
Sytze Hendriks Luinstra, man, overleden 16 februari 1862, oud
23 dagen
4 Trijntje Luinstra, geboren op 07-01-1863 in Ee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1863.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1863
Aangiftedatum 8 januari 1863, blad nr. 1
Trijntje Luinstra, geboren 7 januari 1863
Dochter van Hendrik Geerts Luinstra en Sijke Sytzes Dijkstra
Wonende te Ee
5 Sijtze Luinstra, geboren op 24-08-1868 in Engwierum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1868.
Notitie bij de geboorte van Sijtze: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1868
Aangiftedatum 25 augustus 1868, blad nr. 53
Sytze Luinstra, geboren 24 augustus 1868
Zoon van Hendrik Luinstra en Sijke Sytzes Dijkstra
Wonende te Engwierum
6 Gerrit Luinstra, geboren op 28-11-1875 in Ee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1875.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1875
Aangiftedatum 29 november 1875, blad nr. 82
Gerrit Luinstra, geboren 28 november 1875
Zoon van Hendrik Luinstra en Sijke Sytzes Dijkstra
Wonende te Ee
7 Klaas Luinstra, geboren op 05-03-1878 in Ee. Volgt VI-a.
V-b Klaas Dijkstra is geboren op 08-10-1835 om 22:00 in Ee [bron: Geboorteacte], zoon van Sijtze Dijkstra (zie IV-b) en Trijntje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1835.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1835
Aangiftedatum 10 oktober 1835, blad nr. 74
Klaas Dijkstra, geboren 8 oktober 1835
Zoon van Sytze Jetzes Dijkstra en Trijntje Klazes Visser
Wonende te Ee
Klaas is overleden op 30-04-1899 om 02:30 in Ee, 63 jaar oud [bron: Overlijdensacte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1899.
Notitie bij overlijden van Klaas: Tresoar:
Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1899
Aangiftedatum 1 mei 1899, akte nr. 35
Klaas Sytzes Dijkstra, man, overleden 30 april 1899
Oud 63 jaar, gehuwd
Adres:
tot 1886     Ee   [bron: Huwelijksacte]
Beroep:
Kastelein   [bron: Overlijdensacte]
Klaas trouwde, 51 jaar oud, op 22-12-1886 in Oostdongeradeel [bron: Huwelijksacte] met Johanna van der Schaaf, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Johanna: Bron: tresoar
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1886
Man: Klaas Dijkstra
Vrouw: Johanna van der Schaaf
Datum: 22 december 1886, akte nr. 58
Johanna is geboren op 14-11-1855 om 01:00 in Ee, dochter van Marten (Johannes) van der Schaaf en Renske (Jans) de Vries. Johanna is overleden.
Adres:
tot 1886     Ee   [bron: Huwelijksacte]
Beroep:
vanaf 1886     Huishoudster   [bron: Huwelijksacte]
Kinderen van Klaas en Johanna:
1 Sijtze Jetze Dijkstra, geboren op 22-05-1887 in Oostdongeradeel. Volgt VI-b.
2 Renske Dijkstra, geboren op 28-03-1891. Volgt VI-c.
V-c Jan Holwerda is geboren op 29-04-1834 in Kollum, zoon van Sijtze Holwerda en Martje Dijkstra (zie IV-c). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1834.
Notitie bij de geboorte van Jan: Bron: tresoar
Geboorteakte Kollumerland, 1834
Aangiftedatum 30 april 1834, akte nr. 75
Jan Holwerda, geboren 29 april 1834
Zoon van Sytze Holwerda en Martje Dijkstra
Jan is overleden op 12-04-1897 in Grand Rapid Kent, 62 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1858 in Kollumerland met Jantje Schripsma, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jantje: Bron: tresoar
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 1858
Man: Jan Sytzes Holwerda
Vrouw: Jantje Willems Schripsema
Datum: 14 mei 1858, akte nr. 16
Jantje is geboren op 02-07-1837 in Grijpskerk, dochter van Willem (Hotzes) Schripsma en Geeske (Pieters) van der Molen. Jantje is overleden op 04-07-1897, 60 jaar oud.
Kind van Jan en Jantje:
1 Hyke Holwerda, geboren op 10-07-1841 in Kollum. Volgt VI-d.
V-d Sijtze Dijkstra is geboren op 03-11-1854 in Engwierum, zoon van Johannes Dijkstra (zie IV-e) en Janke Bremer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1854.
Notitie bij de geboorte van Sijtze: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1854
Aangiftedatum 4 november 1854, blad nr. 78
Sytze Dijkstra, geboren 3 november 1854
Zoon van Johannes Jitzes Dijkstra en Janke Hendriks Bremer
Wonende te Engwierum
Sijtze is overleden op 09-04-1914 in Westdongeradeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1914.
Notitie bij overlijden van Sijtze: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Westdongeradeel, 1914
Aangiftedatum 10 april 1914, akte nr. 34
Sytze Johannes Dijkstra, man, overleden 9 april 1914
Oud 59 jaar, gehuwd
Adressen:
tot 15-05-1901     Lioessens
vanaf 15-05-1901     Hantumhuizen
vanaf 05-1913     Hantumeruitburen (Het gezin verhuisde op 15-05-1901 van Lioessens naar Hantumhuizen en in ..-05-1913 van Hantumhuizen naar Hantumeruitburen.)
Beroep:
Gardenier
Religie:
Chr. Gereformeerd (Dit werd later Gereformeerd. Deze afscheiding was in 1834. Dit was een van de weinige plaatsen waar dit voor kwam. Het is niet het Chr. Ger. van nu, maar een afscheiding van Kok.)
Sijtze trouwde, 28 jaar oud, op 19-05-1883 in Oostdongeradeel met Trijntje Woudsma, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sijtze en Trijntje: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1883
Man: Sytze Dijkstra
Vrouw: Trijntje Woudsma
Datum: 19 mei 1883, akte nr. 31
Trijntje is geboren op 07-04-1858 in Birdaard, dochter van Riemer Woudsma en Grietje Tolsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1858.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Dantumadeel, 1858
Aangiftedatum 7 april 1858, blad nr. 30
Trijntje Woudsma, geboren 7 april 1858
Dochter van Riemer Arends Woudsma en Grietje Jans Tolsma
Trijntje is overleden op 09-01-1927 in Dokkum, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1927.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Bron: Tresoar
Overlijdensakte Dokkum, 1927
Aangiftedatum 10 januari 1927, akte nr. 6
Trijntje Woudsma, vrouw, overleden 9 januari 1927
Oud 68 jaar, weduwe
Adres:
(Moeder Grietje J. Tolsma kwam op 14-01-1896 bij hun inwonen. Zij was weduwe van Cornelis Castelein (2e huw))
Kinderen van Sijtze en Trijntje:
1 Grietje Dijkstra, geboren op 23-05-1884 in Lioessens. Volgt VI-e.
2 Johannes Dijkstra, geboren op 01-04-1888 in Lioessens. Volgt VI-f.
3 Janke Dijkstra, geboren op 13-07-1897 in Lioessens. Volgt VI-g.
4 Lea Dijkstra, geboren op 25-11-1900. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1900.
Notitie bij de geboorte van Lea: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1900
Aangiftedatum 26 november 1900, akte nr. 228
Lea Dijkstra, geboren 25 november 1900
Dochter van Sytze Dijkstra en Trijntje Woudsma
VI-a Klaas Luinstra is geboren op 05-03-1878 in Ee, zoon van Hendrik Luinstra en Sijke Dijkstra (zie V-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1878.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1878
Aangiftedatum 5 maart 1878, blad nr. 17
Klaas Luinstra, geboren 5 maart 1878
Zoon van Hendrik Geerts Luinstra en Sijke Sytzes Dijkstra
Wonende te Ee
Adres:
tot 14-11-1901     Drachten / Beetgum
Beroepen:
Bakker
Bakkersknecht
Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 14-11-1901 in Oostdongeradeel met Antje Streekstra, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Antje: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1901
Man: Klaas Luinstra
Vrouw: Antje Streekstra
Datum: 14 november 1901, akte nr. 70
Antje is geboren op 22-07-1873 in Hantum, dochter van Jan Streekstra en Berber Soepboer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1873.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1873
Aangiftedatum 24 juli 1873, akte nr. 128
Antje Streekstra, geboren 22 juli 1873
Dochter van Jan Iedes Streekstra en Berber Taekeles Soepboer
Wonende te Hantum
Adres:
tot 14-11-1901     Aalzum
Kind van Klaas en Antje:
1 Hendrik Luinstra, geboren op 01-10-1902 in Smallingerland.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Bron: Tresoar
Geboorteakte Smallingerland, 1902
Aangiftedatum 2 oktober 1902, akte nr. 247
Hendrik Luinstra, geboren 1 oktober 1902
Zoon van Klaas Luinstra en Antje Streekstra
VI-b Sijtze Jetze Dijkstra is geboren op 22-05-1887 in Oostdongeradeel, zoon van Klaas Dijkstra (zie V-b) en Johanna van der Schaaf.
Notitie bij de geboorte van Sijtze: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1887
Aangiftedatum 23 mei 1887, akte nr. 75
Sytze Jetze Dijkstra, geboren 22 mei 1887
Zoon van Klaas Dijkstra en Johanna van der Schaaf
Sijtze trouwde, 27 jaar oud, op 29-05-1914 in Leeuwarden met Sjoukje Smid.
Notitie bij het huwelijk van Sijtze en Sjoukje: Bron: Gemeente archief Leeuwarden
Naam man: Sytze Jetze Dijkstra
Naam vrouw: Sjoukje Smid
Akte: Huwelijksakte 120
Gemeente: Leeuwarden
Trouwdatum: 29-5-1914
Opmerkingen:
VI-c Renske Dijkstra is geboren op 28-03-1891 om 03:00, dochter van Klaas Dijkstra (zie V-b) en Johanna van der Schaaf.
Notitie bij de geboorte van Renske: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1891
Aangiftedatum 31 maart 1891, akte nr. 67
Renske Trijntje Dijkstra, geboren 28 maart 1891
Dochter van KLaas Dijkstra en Johanna van der Schaaf

Vader is bij de geboorte 55 jaar.
Renske trouwde, 28 jaar oud, op 09-05-1919 in Oostdongeradeel [bron: Huwelijksacte] met Minne Pijnacker, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Renske en Minne: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Oostdongeradeel, 1919
Man: Minne Pijnacker
Vrouw: Renske Trijntje Dijkstra
Datum: 9 mei 1919, akte nr. 21
Minne is geboren op 05-12-1891 in Kollum [bron: Huwelijksacte], zoon van Johannes Pijnacker en Grietje Zijlstra.
Notitie bij Minne: Bron: Tresoar
Geboorteakte Kollumerland, 1891
Aangiftedatum 7 december 1891, akte nr. 197
Minne Pijnacker, geboren 5 december 1891
Zoon van Johannes Pijnacker en Grietje Zijlstra
VI-d Hyke Holwerda is geboren op 10-07-1841 in Kollum, dochter van Jan Holwerda (zie V-c) en Jantje Schripsma.
Notitie bij de geboorte van Hyke: Bron: Tresoar
Geboorteakte Kollumerland, 1841
Aangiftedatum 10 juli 1841, akte nr. 108
Hyke Holwerda, geboren 10 juli 1841
Dochter van Sytze Jans Holwerda en Martje Jetzes Dijkstra
Hyke trouwde, 24 jaar oud, op 04-01-1866 in Grootegast met Hendrik Zuidema, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 01-01-1840 in Niekerk, zoon van Harm (Doedes) Zuidema en Debora Catharina Hendrica Luhr.
Beroep:
Boerenknecht
VI-e Grietje Dijkstra is geboren op 23-05-1884 in Lioessens, dochter van Sijtze Dijkstra (zie V-d) en Trijntje Woudsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-05-1884.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1884
Aangiftedatum 24 mei 1884, blad nr. 27
Grietje Dijkstra, geboren 23 mei 1884
Dochter van Sytze Dijkstra en Trijntje Woudsma
Grietje trouwde, 23 jaar oud, op 21-05-1908 in Westdongeradeel met Jan de Boer.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Jan: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1908
Man: Jan de Boer
Vrouw: Grietje Dijkstra
Datum: 21 mei 1908, akte nr. 49
VI-f Johannes Dijkstra is geboren op 01-04-1888 in Lioessens, zoon van Sijtze Dijkstra (zie V-d) en Trijntje Woudsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1888.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1888
Aangiftedatum 3 april 1888, akte nr. 50
Johannes Dijkstra, geboren 1 april 1888
Zoon van Sytze Dijkstra en Trijntje Woudsma
Johannes is overleden op 12-01-1956 in Hantumeruitburen, 67 jaar oud.
Beroep:
Boer
Johannes trouwde, 33 jaar oud, op 06-05-1921 in Westdongeradeel met Jantje Duinstra, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Jantje: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1921
Man: Johannes Dijkstra
Vrouw: Jantje Duinstra
Datum: 6 mei 1921, akte nr. 11
Jantje is geboren op 23-06-1895 in Wierum, dochter van Jacob Duinstra en Renske Vaderloos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1895.
Notitie bij de geboorte van Jantje: Bron: Tresoar
Geboorteakte Westdongeradeel, 1895
Aangiftedatum 25 juni 1895, akte nr. 101
Jantje Duinstra, geboren 23 juni 1895
Dochter van Jacob Tjerks Duinstra en Renske Sjoukes Vaderloos
Jantje is overleden op 31-01-1960 in Hantumeruitburen, 64 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Jantje:
1 Sijtze Dijkstra. Volgt VII-a.
2 Renske Dijkstra. Volgt VII-b.
3 Trijntje Dijkstra.
4 Jaap Dijkstra. Volgt VII-c.
5 Levenloos Dijkstra, levenloos geboren dochter.
6 Jan Dijkstra. Volgt VII-d.
7 Riemer Dijkstra, geboren op 21-06-1936 in Hantumeruitburen. Volgt VII-e.
8 Grietje Dijkstra, geboren op 21-06-1936 in Hantumeruitburen.
VI-g Janke Dijkstra is geboren op 13-07-1897 in Lioessens, dochter van Sijtze Dijkstra (zie V-d) en Trijntje Woudsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1897.
Notitie bij de geboorte van Janke: Bron: Tresoar
Geboorteakte Oostdongeradeel, 1897
Aangiftedatum 14 juli 1897, akte nr. 128
Janke Dijkstra, geboren 13 juli 1897
Dochter van Sytze Dijkstra en Trijntje Woudsma
Janke trouwde, 23 jaar oud, op 06-05-1921 in Westdongeradeel met Jan Attema.
Notitie bij het huwelijk van Janke en Jan: Bron: Tresoar
Huwelijksakte Westdongeradeel, 1921
Man: Jan Attema
Vrouw: Janke Dijkstra
Datum: 6 mei 1921, akte nr. 12
VII-a Sijtze Dijkstra, zoon van Johannes Dijkstra (zie VI-f) en Jantje Duinstra. Sijtze trouwde met Sibbeltje Dijkstra.
VII-b Renske Dijkstra, dochter van Johannes Dijkstra (zie VI-f) en Jantje Duinstra. Renske trouwde met Eelze Visser.
VII-c Jaap Dijkstra, zoon van Johannes Dijkstra (zie VI-f) en Jantje Duinstra. Jaap trouwde met Hetje Brandsma.
VII-d Jan Dijkstra, zoon van Johannes Dijkstra (zie VI-f) en Jantje Duinstra. Jan trouwde met Aafke van der Zwaag.
VII-e Riemer Dijkstra is geboren op 21-06-1936 in Hantumeruitburen, zoon van Johannes Dijkstra (zie VI-f) en Jantje Duinstra. Hij is gedoopt in Hantumhuizen. Riemer is overleden op 25-09-2004 om 10:07 in Dokkum (zh), 68 jaar oud. Hij is begraven op 30-09-2004 in Hantumhuizen.
Notitie bij publiceren van Riemer: Test
Beroep:
Veehouder
Religie:
Gereformeerd
Riemer trouwde, 24 jaar oud, op 15-09-1960 in Westdongeradeel met Ruurdtje Streekstra, 21 jaar oud. Ruurdtje is geboren op 16-11-1938 in Ternaard, dochter van Ouwe Streekstra en Jantje Sipma.
Beroep:
Dienstmeid
Religies:
van 16-11-1938 tot 15-09-1960     Nederlands Hervormd
vanaf 15-09-1960     Gereformeerd
Kinderen van Riemer en Ruurdtje:
1 Johannes Dijkstra, geboren op 14-06-1961 in Hantumeruitburen. Volgt VIII-a.
2 Jantje Dijkstra, geboren op 19-04-1963 in Hantumeruitburen. Volgt VIII-b.
3 Grietje Dijkstra, geboren op 05-07-1964 in Hantumeruitburen.
4 Owe Hendrik Dijkstra, geboren op 08-09-1970 in Hantumeruitburen. Volgt VIII-c.
VIII-a Johannes Dijkstra is geboren op 14-06-1961 in Hantumeruitburen, zoon van Riemer Dijkstra (zie VII-e) en Ruurdtje Streekstra. Hij is gedoopt op 02-07-1961 in Hantumhuizen (Gereformeerde kerk).
Notitie bij de geboorte van Johannes: De doopdienst begon om 09.30 en de voorganger was Ds. Feddes.
Doop op belijdenis in de VBG Bethel te Drachten op 30-03-2008 (samen met Pietie).
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 05-02-1988 in Dongeradeel (Dokkum) met Pietje (Pietie) Koonstra, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-02-1988 in Broeksterwoude. Pietie is geboren op 10-04-1965 in Ternaard, dochter van Kornelis Koonstra en Trijntje de Graaf. Zij is gedoopt op 02-05-1965 in Ternaard.
Beroep:
Adm. medewerkster.
Kinderen van Johannes en Pietie:
1 Tineke Dijkstra, geboren op 07-10-1989 in Oenkerk.
Notitie bij de geboorte van Tineke: Tineke is om +/_ 02.10 uur geboren en woog +/+3500 gram
2 Ruurdtje Catharina (Rudina) Dijkstra, geboren op 29-06-1991 in Oenkerk.
Notitie bij de geboorte van Rudina: Rudina is om +/_ 06.30 uur geboren en woog +/_ 3400 gram
3 Riemer Kornelis Dijkstra, geboren op 03-05-1995 in Oenkerk.
4 Miriam Dijkstra, geboren op 24-06-1997 in Oenkerk.
VIII-b Jantje Dijkstra is geboren op 19-04-1963 in Hantumeruitburen, dochter van Riemer Dijkstra (zie VII-e) en Ruurdtje Streekstra. Jantje trouwde met Dirk Schreiber.
VIII-c Owe Hendrik Dijkstra is geboren op 08-09-1970 in Hantumeruitburen, zoon van Riemer Dijkstra (zie VII-e) en Ruurdtje Streekstra. Owe begon een relatie met Anja de Haan. Anja is een dochter van Eelco Gerrit de Haan en Elisatbeth Nutma.
Kind van Owe en Anja:
1 Riemer Dijkstra.

Index (181 personen)

Arends, Dirk [Schoonvader van I]  I
Attema, Jan [Partner van VI-g]  VI-g
Blom, Antje (*04-05-1795, †24-01-1872) [Schoonmoeder van IV-e]  IV-e
Boer, Jan de [Partner van VI-e]  VI-e
Boersma, Sijke (Tjerks) [Schoonmoeder van IV-d]  IV-d
Braaksma, Hendrik (Roelofs) (*±1773, †31-01-1835) [Partner van III-f]  III-f
Brandsma, Hetje [Partner van VII-c]  VII-c
Bremer, Hendrik (*10-04-1796, †24-12-1873) [Schoonvader van IV-e]  IV-e
Bremer, Janke (*03-03-1823, †23-11-1907) [Partner van IV-e]  IV-e; V-d
Brouwer, Gelske (Annes) (*±1788, †09-01-1816) [Partner van III-g]  III-g
Cornelis, Wijtske [Partner van II-b]  II-b
Dijkstra, Aaltje (*26-03-1821, †14-04-1832) [Dochter van III-c]  III-c,7
Dijkstra, Antje (*05-03-1851, †12-03-1851) [Dochter van IV-e]  IV-e,1
Dijkstra, Antje (*26-06-1852, †31-08-1853) [Dochter van IV-e]  IV-e,3
Dijkstra, Antje (*04-12-1856, †25-11-1859) [Dochter van IV-e]  IV-e,7
Dijkstra, Antje (*23-11-1860, †12-01-1861) [Dochter van IV-e]  IV-e,10
Dijkstra, Atje (*1753) [Dochter van II-a]  II-a,2
Dijkstra, Dirk (*22-08-1790) [Zoon van III-a]  III-a,3
Dijkstra, Eelkje (*25-07-1814, †27-11-1883) [Nummer IV-d]  IV-d
Dijkstra, Froukje (*13-02-1801, †25-06-1883) [Nummer IV-a]  IV-a
Dijkstra, Grietje (*1750) [Dochter van II-a]  II-a,1
Dijkstra, Grietje (*23-05-1884) [Nummer VI-e]  VI-e
Dijkstra, Grietje (*21-06-1936) [Dochter van VI-f]  VI-f,8
Dijkstra, Grietje (*05-07-1964) [Dochter van VII-e]  VII-e,3
Dijkstra, Hendrik (*06-04-1859, †29-11-1859) [Zoon van IV-e]  IV-e,9
Dijkstra, Hendrikje (*06-12-1864, †07-10-1865) [Dochter van IV-e]  IV-e,12
Dijkstra, Jaap [Nummer VII-c]  VII-c
Dijkstra, Jan [Nummer VII-d]  VII-d
Dijkstra, Jan (*03-01-1974) [Zoon van III-a]  III-a,5
Dijkstra, Janke (*13-07-1897) [Nummer VI-g]  VI-g
Dijkstra, Jantje (*19-04-1963) [Nummer VIII-b]  VIII-b
Dijkstra, Jetse (*1760, †18-12-1842) [Nummer III-a]  III-a
Dijkstra, Jetze (*04-03-1839, †07-07-1848) [Zoon van IV-b]  IV-b,3
Dijkstra, Jetze (*05-03-1851, †15-03-1851) [Zoon van IV-e]  IV-e,2
Dijkstra, Jetze (*17-11-1855, †27-04-1886) [Zoon van IV-e]  IV-e,6
Dijkstra, Jetze (Sijtzes) (*1768, †19-01-1844) [Nummer III-c]  III-c; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e
Dijkstra, Johanna (*17-11-1775) [Dochter van II-a]  II-a,9
Dijkstra, Johannes (*16-05-1818, †27-12-1888) [Nummer IV-e]  IV-e; V-d
Dijkstra, Johannes (*01-04-1888, †12-01-1956) [Nummer VI-f]  VI-f; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e
Dijkstra, Johannes (*14-06-1961) [Nummer VIII-a]  VIII-a
Dijkstra, Klaas (*08-10-1835, †30-04-1899) [Nummer V-b]  V-b; VI-b; VI-c
Dijkstra, Lea (*25-11-1900) [Dochter van V-d]  V-d,4
Dijkstra, Levenloos (levenloos geboren) [Dochter van VI-f]  VI-f,5
Dijkstra, Martje (*01-11-1809) [Nummer IV-c]  IV-c; V-c
Dijkstra, Miriam (*24-06-1997) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,4
Dijkstra, Owe Hendrik (*08-09-1970) [Nummer VIII-c]  VIII-c
Dijkstra, Pieter (*18-02-1801) [Zoon van III-a]  III-a,4
Dijkstra, Renske [Nummer VII-b]  VII-b
Dijkstra, Renske (*28-03-1891) [Nummer VI-c]  VI-c
Dijkstra, Riemer [Zoon van VIII-c]  VIII-c,1
Dijkstra, Riemer (*21-06-1936, †25-09-2004) [Nummer VII-e]  VII-e; VIII-a; VIII-b; VIII-c
Dijkstra, Riemer Kornelis (*03-05-1995) [Zoon van VIII-a]  VIII-a,3
Dijkstra, Riemke (*1769) [Dochter van II-a]  II-a,6
Dijkstra, Roelof (*19-10-1803) [Zoon van III-c]  III-c,2
Dijkstra, Ruurdtje Catharina (Rudina) (*29-06-1991) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,2
Dijkstra, Sibbeltje [Partner van VII-a]  VII-a
Dijkstra, Sijke (*18-10-1832, †16-03-1878) [Nummer V-a]  V-a; VI-a
Dijkstra, Sijke (*20-02-1858, †15-08-1859) [Dochter van IV-e]  IV-e,8
Dijkstra, Sijke (*19-04-1863) [Dochter van IV-e]  IV-e,11
Dijkstra, Sijtske (*1758) [Dochter van II-a]  II-a,3
Dijkstra, Sijtze [Nummer VII-a]  VII-a
Dijkstra, Sijtze (*05-04-1806, †02-03-1840) [Nummer IV-b]  IV-b; V-a; V-b
Dijkstra, Sijtze (*24-09-1853, †11-01-1854) [Zoon van IV-e]  IV-e,4
Dijkstra, Sijtze (*03-11-1854, †09-04-1914) [Nummer V-d]  V-d; VI-e; VI-f; VI-g
Dijkstra, Sijtze Jetze (*22-05-1887) [Nummer VI-b]  VI-b
Dijkstra, Tineke (*07-10-1989) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,1
Dijkstra, Trijntje [Dochter van VI-f]  VI-f,3
Dijkstra, Willemke (*23-04-1786, †1787) [Dochter van III-a]  III-a,1
Dijkstra, Willemke (*06-06-1787) [Dochter van III-a]  III-a,2
Dirks, Jacob (*1766) [Zoon van II-a]  II-a,5
Dirks, Jasperina (*20-04-1781) [Dochter van II-a]  II-a,10
Dirks, Jasperina (*12-01-1783) [Dochter van II-a]  II-a,11
Dirks, Johanna (*14-06-1772) [Dochter van II-a]  II-a,7
Dirks, Johanna (*13-06-1774) [Dochter van II-a]  II-a,8
Duinstra, Jacob (*02-04-1861, †09-02-1948) [Schoonvader van VI-f]  VI-f
Duinstra, Jantje (*23-06-1895, †31-01-1960) [Partner van VI-f]  VI-f; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e
Durks, Attie (*1690) [Partner van I]  I; II-a; II-b
Gooitsens, Martje [Schoonmoeder van III-c]  III-c
Graaf, Trijntje de (*06-04-1939) [Schoonmoeder van VIII-a]  VIII-a
Haan, Anja de [Partner van VIII-c]  VIII-c
Haan, Eelco Gerrit de [Schoonvader van VIII-c]  VIII-c
Harmens, Grytje [Schoonmoeder van II-a]  II-a
Hendriks, Roelof (~23-09-1742) [Schoonvader van III-c]  III-c
Holwerda, Hyke (*10-07-1841) [Dochter van IV-c]  IV-c,3
Holwerda, Hyke (*10-07-1841) [Nummer VI-d]  VI-d
Holwerda, Jan (*29-04-1834, †12-04-1897) [Nummer V-c]  V-c; VI-d
Holwerda, Jan (Sijtzes) [Schoonvader van IV-c]  IV-c
Holwerda, Jetske (*>1842) [Dochter van IV-c]  IV-c,4
Holwerda, Sijtze (*11-10-1808, †29-01-1866) [Partner van IV-c]  IV-c; V-c
Holwerda, Zijke (*01-03-1838) [Dochter van IV-c]  IV-c,2
Ietses, Anna Catharina (*1731, †1762) [Partner van II-a]  II-a; III-a
Jacobs, Jetze (*1685) [Nummer I]  I; II-a; II-b
Jans, Jasper [Schoonvader van II-a]  II-a
Jans, Trijntje (*1757, †06-02-1834) [Partner van III-a]  III-a
Jelles, Janke (*1727) [Partner van II-b]  II-b
Jetzes, Durk (*1722) [Nummer II-a]  II-a; III-a
Jetzes, Jacob (*1720) [Zoon van I]  I,3
Jetzes, Jacob (*1724) [Zoon van I]  I,5
Jetzes, Johanna (*1772) [Dochter van II-b]  II-b,8
Jetzes, Johannes (*1729) [Zoon van I]  I,7
Jetzes, Saakje [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a
Jetzes, Sijtske (*1713, †1719) [Dochter van I]  I,1
Jetzes, Sijtske (*1719) [Dochter van I]  I,2
Jetzes, Sijtze (*01-01-1727, †<1788) [Nummer II-b]  II-b; III-b; III-c; III-d; III-e; III-f; III-g
Johannes, Froukje (*1727) [Partner van II-b]  II-b; III-b; III-c; III-d; III-e; III-f; III-g
Keiser, Yete Dirks [Schoonvader van II-a]  II-a
Klaazes, Gosse [Partner van III-d]  III-d
Koonstra, Kornelis (*04-05-1940) [Schoonvader van VIII-a]  VIII-a
Koonstra, Pietje (Pietie) (*10-04-1965) [Partner van VIII-a]  VIII-a
Leegstra, Atje (Sijtzes) (*24-12-1769) [Nummer III-d]  III-d
Leegstra, Eelke (Sijtzes) (*25-11-1773, †11-06-1851) [Nummer III-e]  III-e
Leegstra, Eelkjen (Sijtzes) (*09-02-1776) [Dochter van II-b]  II-b,10
Leegstra, Johanna (Sijtzes) (*03-03-1778) [Nummer III-f]  III-f
Leegstra, Johannes (Sijtzes) (*04-03-1780, †11-10-1852) [Nummer III-g]  III-g
Leegstra, Pieter (Sijtzes) (*31-08-1766, †04-05-1855) [Nummer III-b]  III-b
Luhr, Debora Catharina Hendrica [Schoonmoeder van VI-d]  VI-d
Luinstra, Geert [Schoonvader van V-a]  V-a
Luinstra, Geert (*31-01-1859) [Zoon van V-a]  V-a,1
Luinstra, Gerrit (*28-11-1875) [Zoon van V-a]  V-a,6
Luinstra, Hendrik (*01-09-1833, †12-01-1920) [Partner van V-a]  V-a; VI-a
Luinstra, Hendrik (*01-10-1902) [Zoon van VI-a]  VI-a,1
Luinstra, Klaas (*05-03-1878) [Nummer VI-a]  VI-a
Luinstra, Sijtze (*22-10-1860) [Zoon van V-a]  V-a,2
Luinstra, Sijtze (*24-01-1862, †16-02-1862) [Zoon van V-a]  V-a,3
Luinstra, Sijtze (*24-08-1868) [Zoon van V-a]  V-a,5
Luinstra, Trijntje (*07-01-1863) [Dochter van V-a]  V-a,4
Lurks, Riemke [Schoonmoeder van II-a]  II-a
Molen, Geeske (Pieters) van der [Schoonmoeder van V-c]  V-c
Nutma, Elisatbeth [Schoonmoeder van VIII-c]  VIII-c
Pieters, Jeltje [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b
Pijnacker, Johannes [Schoonvader van VI-c]  VI-c
Pijnacker, Minne (*05-12-1891) [Partner van VI-c]  VI-c
Riemersma, Harmke (Hendriks) (*06-01-1771, †17-05-1850) [Partner van III-b]  III-b
Roelofs, Sijke (*09-02-1777, †02-01-1831) [Partner van III-c]  III-c; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e
Schaaf, Johanna van der (*14-11-1855) [Partner van V-b]  V-b; VI-b; VI-c
Schaaf, Marten (Johannes) van der (*±1818, †<1866) [Schoonvader van V-b]  V-b
Schreiber, Dirk [Partner van VIII-b]  VIII-b
Schripsma, Jantje (*02-07-1837, †04-07-1897) [Partner van V-c]  V-c; VI-d
Schripsma, Willem (Hotzes) [Schoonvader van V-c]  V-c
Sijtsma, Yke (Siemons) [Schoonmoeder van IV-c]  IV-c
Sijtzes, Cornelis (*01-11-1761) [Zoon van II-b]  II-b,2
Sijtzes, Eelkje (*29-11-1771) [Dochter van II-b]  II-b,7
Sijtzes, Jetze (*13-05-1759) [Zoon van II-b]  II-b,1
Sijtzes, Johannes (*20-09-1764) [Zoon van II-b]  II-b,3
Sikkema, Eelze (*19-04-1850, †03-06-1851) [Zoon van IV-d]  IV-d,3
Sikkema, Eelze (Pieters) [Schoonvader van IV-d]  IV-d
Sikkema, Elsje (*13-05-1856) [Dochter van IV-d]  IV-d,5
Sikkema, Jetze (*16-08-1846) [Zoon van IV-d]  IV-d,1
Sikkema, Kornelis [Partner van IV-d]  IV-d
Sikkema, Sijke (Zijke) (*18-03-1852) [Dochter van IV-d]  IV-d,4
Sikkema, Tjerkina (*22-06-1848) [Dochter van IV-d]  IV-d,2
Sipma, Jantje (*18-05-1912, †06-03-1986) [Schoonmoeder van VII-e]  VII-e
Sjaarda, Ate (*06-11-1794, †09-02-1851) [Partner van IV-a]  IV-a
Sjaarda, Jetze (*22-11-1826, †21-06-1827) [Zoon van IV-a]  IV-a,2
Sjaarda, Saakje (*21-12-1823, †08-06-1853) [Dochter van IV-a]  IV-a,1
Sjaarda, Tjeerd (Jentjes) [Schoonvader van IV-a]  IV-a
Sjaarda, Trijntje (*16-04-1842) [Dochter van IV-a]  IV-a,4
Sjaarda, Zijke (*11-08-1835, †11-03-1896) [Dochter van IV-a]  IV-a,3
Smid, Sjoukje [Partner van VI-b]  VI-b
Soepboer, Berber (*01-08-1841, †13-01-1892) [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a
Steringa, Trijntje (Jaspers) (*1740) [Partner van II-a]  II-a
Streekstra, Antje (*22-07-1873) [Partner van VI-a]  VI-a
Streekstra, Jan (*14-03-1841, †23-10-1925) [Schoonvader van VI-a]  VI-a
Streekstra, Ouwe (*17-10-1909, †14-09-1980) [Schoonvader van VII-e]  VII-e
Streekstra, Ruurdtje (*16-11-1938) [Partner van VII-e]  VII-e; VIII-a; VIII-b; VIII-c
Tinga, Lutske (Jans) (*04-06-1786, †11-03-1860) [Partner van III-e]  III-e
Tjerks, Stijntje (*±1750, †26-06-1812) [Partner van III-b]  III-b
Tolsma, Grietje (*22-04-1826, †10-11-1920) [Schoonmoeder van V-d]  V-d
Tuinstra, Hepkjen (Saskers) (*±1777, †01-12-1815) [Partner van III-b]  III-b
Vaderloos, Renske (*31-05-1861, †11-02-1941) [Schoonmoeder van VI-f]  VI-f
Visser, Eelze [Partner van VII-b]  VII-b
Visser, Klaas (Feikes) (*±1772, †19-12-1826) [Schoonvader van IV-b]  IV-b
Visser, Trijntje (*08-09-1805, †12-04-1854) [Partner van IV-b]  IV-b; V-a; V-b
Vries, Renske (Jans) de (†<1866) [Schoonmoeder van V-b]  V-b
Wouda, Lijsbert [Schoonmoeder van V-a]  V-a
Woudsma, Riemer (*12-09-1822, †17-06-1862) [Schoonvader van V-d]  V-d
Woudsma, Trijntje (*07-04-1858, †09-01-1927) [Partner van V-d]  V-d; VI-e; VI-f; VI-g
Zijlstra, Grietje [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Zuidema, Harm (Doedes) [Schoonvader van VI-d]  VI-d
Zuidema, Hendrik (*01-01-1840) [Partner van VI-d]  VI-d
Zwaag, Aafke van der [Partner van VII-d]  VII-d
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 18-08-2010 18:05 door Johannes Dijkstra